Kategórie      

Obchodné a reklamačné podmienky

Úvod InfoObchodné a reklamačné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky internetového obchodu (e-shopu)

 

 

Článok I.

 

Vymedzenie pojmov


1. Prevádzkovateľom internetovej stránky (e-shopu) www.emobilshop.sk je LALIM s.r.o., so sídlom Mateja Bela 59, 01015 Žilina. IČO 47881984, DIČ 2024136543, IČ DPH SK2024136543 , Zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu Žilina, Vložka číslo: 62737/L-Zbl

 

2. Predávajúcim je LALIM s.r.o., so sídlom Mateja Bela 59, 01015 Žilina

 

3. Dodávateľom tovarov a služieb ponúkaných v e-shope  www.emobilshop.sk  je LALIM s.r.o., so sídlom Mateja Bela 59, 01015 Žilina

 

4. Kupujúcim je každý návštevník e-shopu, ktorý prostredníctvom e-shopu vytvoril záväznú objednávku. Pre účely zákona, najmä zákona č. 102/2014 Z. z. sa spotrebiteľom rozumie fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania.

 

5. E-shopom je počítačový systém umiestnený v sieti internet s verejným prístupom, ktorý umožňuje objednávanie tovarov a služieb na diaľku prostredníctvom elektronického zariadenia.

 

6. Tovarom alebo službou sú všetky produkty zverejnené na stránkach e-shopu, ktoré je možné objednať (majú uvedenú cenu a táto nie nulová).

 

7. Kupujúci plne uznáva elektronickú komunikáciu, predovšetkým prostredníctvom e-shopu, e-mailovej komunikácie ako aj telefonickej komunikácie, pokiaľ je nesporné, že predávajúci komunikuje s kupujúcim alebo ním oprávnenou osobou.

 

8. Na vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorý vznikol inak ako prostredníctvom elektronických zariadení na diaľku a nejedná sa o vzťah medzi poskytovateľom služieb informačnej spoločnosti a príjemcom služieb informačnej spoločnosti sa tieto všeobecné obchodné podmienky uplatnia iba v nevyhnutnom rozsahu, ktorý zodpovedá právnym predpisom a logickému usporiadaniu veci, pokiaľ medzi nimi nebolo dohodnuté inak.

 

10. Orgán dozoru: Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Žiline pre Žilinský kraj

Predmestská 71, P. O. BOX B-99, 011 79 Žilina 1
tel.: 041/7632 130
e-mail: za@soi.sk

 

 

 

Článok II.

 

Cena


1. Všetky uvádzané ceny pri tovare a službách sú konečné vrátane 20 % DPH.

 

2. Predávajúci je viazaný cenou uvedenou na stránke e-shopu v momente vykonania nákupu.

 

 

 

Článok III.

 

Objednávka


1. Objednávka vzniká potvrdením procesu objednávania v e-shope výberom tovarov alebo služieb kupujúcim vrátane kompletného vyplnenia objednávkového formuláru a jeho odoslania predávajúcemu.

Pre správne a riadne vybavenie objednávky je potrebné vyplniť požadované údaje v objednávke a zvoliť si možnosti dopravy a platby za objednaný tovar alebo služby.

 

2. Kupujúci zaslaním objednávky súhlasí s cenou objednaných tovarov a služieb. Objednávka sa jej odoslaním stáva pre kupujúceho záväznou, teda je návrhom na uzatvorenie kúpnej zmluvy s predávajúcim. 

 

3. Kupujúcemu je po odoslaní objednávky v e-shope automaticky generovaný a odoslaný informačný e-mail o tom, že predávajúcemu bola e-shopom doručená objednávka kupujúceho na spracovanie. Tento e-mail nie je potvrdením tovaru v zmysle ods. 4. tohto článku.

 

4. Potvrdením objednávky zo strany predávajúceho vzniká kúpna zmluva, ktorú je možné meniť alebo dopĺňať len na základe vzájomnej dohody medzi kupujúcim a predávajúcim ak zákon alebo iný právny predpis neustanovuje inak. Potvrdením objednávky zo strany predávajúceho je elektronická správa predávajúceho odoslaná na e-mailovú adresu kupujúceho alebo krátka textová správa odoslaná na mobilné telefónne číslo kupujúceho, ktoré kupujúci uviedol v jeho objednávke s informáciou v akom rozsahu je akceptácia objednávky kupujúceho nesporná. Elektronická správa predávajúceho, ktorou sa objednávku kupujúceho nepotvrdzuje, zamieta alebo odmieta, resp. inak zreteľne neakceptuje je odmietnutie objednávky kupujúceho.

 

5. Ak predávajúci nie je schopný splniť objednávku alebo jej časť v lehote na vybavenie objednávky pri vynaložení maximálneho úsilia a to z dôvodov napr. že tovar sa nevyrába, nie je dostupný u výrobcu alebo na externom sklade dodávateľa, výrobca vykonal tak závažné zmeny, pre ktoré nie je možné realizovať objednávku alebo z dôvodov vyššej moci, môže predávajúci objednávku stornovať o čom kupujúcemu pošle e-mail. Taktiež má predávajúci právo zrušiť objednávku, pokiaľ kupujúci v objednávke uviedol nepravdivé alebo zavádzajúce údaje, ktoré nie je možné overiť, napríklad nesprávny e-mail, telefonický kontakt alebo nesprávna resp. neexistujúca adresa. Ak kupujúci zaplatil preddavok, tento je mu povinný predávajúci vrátiť do 14 dní.

 

 

 

Článok IV.

 

Platobné podmienky


1. Za tovar a služby v e-shope je možné platiť nasledovnými spôsobmi:

 

a) na dobierku 

b) prevodom vopred na účet (objednaný tovaru bude expedovaný po prijatí platby) 

c) platobnou kartou (cez platobnú bránu GoPay)

 

2. Doplatky pre jednotlivé možnosti platieb sú uvedené v čl. VI týchto všeobecných obchodných podmienok.

 

3. Predávajúci môže poskytnúť kupujúcemu možnosti zliav:

a) zľavu z ceny za registráciu do e-shopu,

b) zľavu za opakovaný nákup,

c) zľavu na základe jednorazového zľavového kupónu,

 

4. Poskytované zľavy nie je možné kumulovať.

 

 

 

Článok V.

 

Dodacie podmienky


1. Predávajúci je povinný do 30 dní od vytvorenia objednávky zaslať kupujúcemu tovar, ak sa nedohodli inak, alebo ak pri tovare nebola uvedená dlhšia dodacia lehota.

 

2. Ak je tovar skladom je expedovaný podľa kapacitných možností v čo najkratšom čase.

 

3. Ak sa v objednávke nachádza viacero tovarov a služieb a časť z nich nie je skladom, informujeme o tom kupujúceho s možnosťou čiastočných dodávok.

 

4. Spolu s tovarom je zákazníkovi zasielaná faktúra (daňový doklad), návod ako i ostatné dokumenty k tovaru alebo službe od výrobcu.

 

5. Za miesto plnenia sa považuje miesto, do ktorého je tovar dodávaný.

 

6. Predávajúci realizuje dopravu ku kupujúcemu prostredníctvom Slovenskej pošty, a.s., so sídlom Partizánska cesta 9,97599 Banská Bystrica 1 a taktiež prostredníctvom Zásielkovne.

 

Článok VI.

 

Poplatky za prepravu, balné a možnosti platieb


Ceny prepravy


AKCIA "POŠTOVNÉ ZADARMO" platí pre všetky objednávky nad 30€ s dodaním cez Packetu.

 

Packeta - 1,90€

 

Slovenská pošta - zásielka uložená na poštu/do BalíkoBOXu  2,90€

 

Slovenská pošta - Expres kuriér 3,90€

 

 

Dobierka je spoplatnená sumou 1,90€.


 

Uvedené ceny poštovného platia pre dodanie na území Slovenskej republiky.

 

Predávajúci sa môže s kupujúcim dohodnúť aj na inom ako štandardnom (vyššie uvedenom) postupe pri zasielaní tovaru alebo služieb ako aj cien za tieto služby.

 

Predávajúci môže zaslať tovar ktorý je okamžite dostupný kupujúcemu a zvyšnú časť objednávky doručí dodatočne v zákonnej lehote, avšak za predpokladu, že kupujúcemu nebude účtované žiadne dodatočné poštovné, okrem toho, ktoré bolo započítane v objednávke.

 

 

 

Článok VII.

 

Prevod vlastníckeho práva


1. Vlastnícke právo prechádza z predávajúceho na kupujúceho momentom prevzatia veci od predávajúceho alebo dopravcu.

 

 

 

Článok VIII.

 

Storno kúpnej zmluvy


1. Stornovať objednaný tovar alebo službu má kupujúci právo do 24 hodín od vzniku kúpnej zmluvy bez storno poplatku pri tovare, ktorý je vyrábaný na zákazku, podľa špecifických požiadaviek spotrebiteľa alebo špeciálne pre jedného spotrebiteľa.

 

 

 

Článok IX.

 

Právo spotrebiteľa vrátiť tovar bez udania dôvodu a poučenie spotrebiteľa


1. Spotrebiteľ má na základe zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „Zákon“) podľa ustanovení §7 a nasledujúcich právo odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 kalendárnych dni odo dňa prevzatia tovaru, ak si predávajúci splnil informačné povinnosti podľa tohto zákona, pre ostatné prípady sa uplatňuje ods. 2 alebo 3 Zákona. Ak predmetom kúpnej zmluvy je dodanie tovaru, spotrebiteľ má právo odstúpiť od zmluvy aj pred dodaním tovaru.

 

2. Spotrebiteľ je povinný, ak toto právo chce využiť, písomné  odstúpenie od kúpnej zmluvy osobne doručiť najneskôr v posledný deň určenej lehoty na kontaktnú adresu predávajúceho počas jeho prevádzkových hodín alebo toto odstúpenie podať na poštovú prepravu najneskôr v posledný deň lehoty na adresu, ktorá je uvedená v kontaktoch, prípadne takéto uplatnenie práva je možné uplatniť aj v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči. Spotrebiteľ je povinný po oznámení o odstúpení od zmluvy zaslať alebo doručiť osobne predmet zmluvy, od ktorej odstupuje, najneskôr však do 14 dní odo dňa odstúpenia (§10 ods. 1 Zákona 102/2014 Z. z.). Odporúčame kupujúcim, aby si vyhotovili pre vlastnú potrebu kópiu faktúry a tovar zasielali doporučene a ako poistenú zásielku. Na odstúpenie od zmluvy môžete využiť nasledovný formulár: Odstúpenia od kúpnej zmluvy, v ktorom je potrebné vyplniť minimálne údaje s označením „*“ – hviezdičkou. Kupujúci má právo v rámci tejto lehoty po prevzatí tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom ako je obvyklé pri nákupe v klasickom „kamennom“ obchode, a to v rozsahu potrebnom na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru.

 

Formulár odstúpenia od kúpnej zmluvy stiahnete tu

 

Tovar pošlite na adresu: LALIM s.r.o., so sídlom Mateja Bela 59, 01015 Žilina

 

3. Zásielku s tovarom nám nezasielajte na dobierku, zásielka nebude prevzatá.

 

4. Prevádzkovateľ e-shopu vráti zaplatené plnenie za tovar / službu vrátane nákladov na dopravu v zmysle ust. §9 ods. 3) zákona č. 102/2014 Z.z. ako i nákladov preukázateľne vynaložených na objednanie tovaru do 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia od zmluvy, avšak nemusí vrátiť peniaze skôr ako je mu doručený tovar alebo spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tovaru, to neplatí v prípade ak predávajúci navrhol, že si tovar vyzdvihne sám.

 

5. Náklady na vrátenie tovaru znáša spotrebiteľ.

 

6. Spotrebiteľ znáša akékoľvek zníženie hodnoty tovaru, ktoré bolo spôsobené jeho používaním nad rámec potrebný pre zistenie funkčnosti a vlastností tovaru.

 

7. Vrátenie 15. až 30. deň od nákupu

Majte, prosím, na pamäti, že podľa zákona máte na vrátenie 14-dňovú lehotu a 30-dňová lehota je "niečo navyše".

Môžeme tovar vymeniť za iný produkt z našej ponuky.

 

 

 

 

Článok X.

 

Práva a povinnosti zmluvných strán


1. Za zmluvné strany sa pokladá predávajúci a kupujúci.

 

2. Kupujúci je povinný:

a) prevziať objednaný tovar,

b) zaplatiť za prevzatý tovar dohodnutú odplatu predávajúcemu,

c) kupujúci má povinnosť si tovar skontrolovať po prevzatí od dopravcu alebo pri prevzatí na pobočke a v prípade poškodeného tovaru nahlásiť situáciu buď telefonicky alebo prostredníctvom e-mailu najneskôr do 24 hodín od prevzatia objednávky. Pokiaľ tak neúčinní, bude prípadná reklamácia alebo odstúpenie od zmluvy zo strany predávajúceho zamietnuté.

 

3. Predávajúci je povinný:

a) dodať zákazníkovi tovar v požadovanej kvalite, množstve a v dohodnutej cene,

b) spolu s tovarom alebo dodatočne zaslať zákazníkovi všetky dokumenty k tovaru ako napríklad faktúru za tovar, reklamačný list, návod na obsluhu v kodifikovanej podobe slovenského jazyka.

 

 

 

Článok XI.

 

 

  

Ochrana osobných údajov


Informácia o spracúvaní osobných údajov dotknutých osôb podľa §19 a §20 Zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) a čl. 13 a 14 Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EU) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „nariadenie“)


Cieľom tejto informácie je poskytnúť Vám informácie o tom, aké osobné údaje spracúvame, ako s nimi zaobchádzame, na aké účely ich používame, komu ich môžeme poskytnúť, kde môžete získať informácie o Vašich osobných údajoch a uplatniť Vaše práva pri spracúvaní osobných údajov.

 

Identifikačné a kontaktné údaje:

Prevádzkovateľom spracúvajúcim Vaše osobné údaje je spoločnosť LALIM, s.r.o., Mateja Bela 59, IČO 47 881 984, DIČ: 2024136543, IČ DPH: SK2024136543, email: emobilshop@emobilshop.sk

 

Kontaktné údaje zodpovednej osoby a osoby poverenej pre dohľad nad spracúvaním osobných údajov:

Ing. Marek Lalinský, Borová 3345/34, 01007 Žilina, email: emobilshop@emobilshop.sk, tel.č. 0910900896

 

1.    Účel spracúvania osobných údajov a právny základ spracúvania

Účelom spracúvania osobných údajov je: predaj tovaru kupujúcim, vyhotovenie faktúry a odoslanie tovaru

Osobné údaje sa spracúvajú na základe: predzmluvného a zmluvného vzťahu podľa §13 ods. 1 písm. b) Zákona, čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia a ďalších zákonov, najmä:

Zákon č. 513/1991 Zb. obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len obchodný zákonník),

Zákon č. 40/1964 Zb. občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len občiansky zákonník),

Zákon č.22/2004 Z.z. o elektronickom obchode,

Zákon č.250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o ochrane spotrebiteľa),

Zákon č.108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov.

 

Oprávnené záujmy prevádzkovateľa, alebo tretej strany

Spracúvanie osobných údajov za účelom oprávnených záujmov prevádzkovateľa, alebo tretej strany sa nevykonáva.

 

2.    Identifikácia spracúvaných osobných údajov dotknutých osôb

Dotknuté osoby, o ktorých sa osobné údaje spracúvajú sú:

zákazníci / kupujúci

Rozsah spracúvaných osobných údajov:

titul, meno, priezvisko, adresa na doručenie, telefónne číslo, e-mailová adresa, bankové spojenie.

 

 

3.    Identifikácia príjemcov, kategórie príjemcov

Prevádzkovateľ môže poskytnúť osobné údaje oprávneným subjektom ako sú inštitúcie a organizácie, ktorým spracúvanie povoľuje osobitný právny predpis, alebo zmluvným partnerom (najmä sprostredkovateľom), ktorí sa zmluvne zaviazali prijať primerané záruky zachovania ochrany spracúvaných osobných údajov, nasledovne:

Doručovateľské spoločnosti, prepravcovia

§13 ods. 1 písm. b) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Iný oprávnený subjekt

všeobecne záväzný právny predpis v podľa § 13 ods. 1 písm. c) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Zmluvný partner (na základe zmluvy)

 

§ 34 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 

So súhlasom dotknutej osoby, alebo na jeho/jej príkaz môžu byť osobné údaje poskytnuté ďalším príjemcom.

 

4.    Identifikácia zdroja, z ktorého boli osobné údaje získané

Priamo od dotknutej osoby (cez web stránku eshopu, emailom, telefonicky)

 

5.    Doba uchovávania osobných údajov

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje po dobu nevyhnutnú na splnenie účelu, najviac však po dobu 10 rokov.

 

6.    Profilovanie

Prevádzkovateľ nespracúva osobné údaje profilovaním, ani obdobným spôsobom založenom na automatizovanom individuálnom rozhodovaní.

 

7.    Práva dotknutej osoby

Dotknutá osoba má právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom, ktoré sú o nej spracúvané, právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie, alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo namietať voči spracúvaniu osobných údajov, právo na neúčinnosť automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania, právo na prenosnosť osobných údajov, ako aj právo podať návrh na začatie konania dozornému orgánu. V prípade, ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby, dotknutá osoba má právo kedykoľvek svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním. Dotknutá osoba môže uplatniť svoje práva zaslaním emailu na adresu: emobilshop@emobilshop.sk alebo písomne na adresu prevádzkovateľa.


8.   Povinnosť poskytnutia osobných údajov

Poskytnutie osobných údajov je zákonnou požiadavkou /zmluvnou požiadavkou, resp. požiadavkou ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy. Dotknutá osoba má povinnosť poskytnúť osobné údaje, v prípade ich neposkytnutia prevádzkovateľ nezaručí dotknutej osobe vybavenie a doručenie objednávky.

 

 

9. Prevádzkovateľ neposkytuje osobné údaje kupujúceho tretej osobe, okrem zvolenej prepravnej spoločnosti ktorá zabezpečuje doručenie tovaru alebo služieb, alebo štátnym orgánom v prípade kontroly, prípadne sprostredkovateľovi a to na základe vzájomnej zmluvy uzatvorenej podľa Zákona č. 18/2018 Z.z.

 

10. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť osobné údaje pred ich sprístupnením neoprávneným osobám, prijatím vhodných technických a organizačných opatrení. Taktiež všetci zamestnanci prevádzkovateľa sú povinní dodržiavať mlčanlivosť vo vzťahu k osobným údajom.

 

Dotknutá osoba má práva vymedzené v zmysle ust. § 19 a nasl. Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení platných noviel a to konkrétne:

 

a)      právo na informácie, ktoré je plnená týmto obsahom a obchodnými podmienkami,

b)      právo požadovať prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby - § 21 Zákona spočíva vo Vašom práve dožadovať sa akým spôsobom a na aké účely sú Vaše údaje spracúvane, pričom túto požiadavku môžete adresovať na kontaktný e-mail.,

c)      právo na opravu osobných údajov - § 22 Zákona Vám umožňuje opraviť osobné údaje ak sú neaktuálne,

d)      právo na vymazanie osobných údajov - § 23 Zákona využijete v prípade ak nemáte záujem, aby prevádzkovateľ ďalej spracúval osobné údaje,

e)      právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov - § 24 Zákona uplatníte v prípade ak sa domnievate, že osobné údaje boli spracúvané v rozpore so zákonom,

f)        právo namietať spracovanie osobných údajov - § 27 Zákona,

g)      právo na prenosnosť osobných údajov,

h)      právo podať podnet na dozorný orgán vo vzťahu k spracúvaným osobným údajov.

 

 

11. Prevádzkovateľ od kupujúceho získava nasledovné osobné údaje: titul, meno, priezvisko, adresa, adresa na doručenie, fakturačná adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa, ktoré sú spracúvané za účelom korektného vybavenia Vašej objednávky. Tieto osobné údaje sú uchovávané po dobu 10 rokov pre účely archivácie. V rámci vybavenia objednávky dochádza k spracúvaniu osobných údajov za účelom vystavenia faktúr, vystavenia skladových (dodacích) listov, zabezpečenia dopravy ako aj účtovania v účtovníctve.

 

12. Prevádzkovateľ poveril sprostredkovateľa, ktorý je prevádzkovateľom internetového portálu heureka.sk so službou Overené zákazníkmi, spoločnosť Heureka Shopping, s.r.o. so sídlom Karolínska 650/1, 186 00 Praha, IČO: 02387727, aby v mene prevádzkovateľa e-shopu spracúvala jednorázovo osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, e-mail a informácie o objednanom tovare za účelom hodnotenia kvality nákupu. Pre účely tohto hodnotenie zašle sprostredkovateľ jednorazový e-mail kupujúcemu s možnosťou hodnotenia.

„Vašu spokojnosť s nákupom zisťujeme prostredníctvom e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi, do ktorého je náš e-shop zapojený. Tie vám zasielame zakaždým, keď u nás nakúpite, pokiaľ v zmysle § § 62 zák. č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách, v znení neskorších predpisov neodmietnete zasielanie elektronickej pošty na účely priameho marketingu. Spracúvanie osobných údajov na účely zaslania dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi vykonávame na základe nášho oprávneného záujmu, ktorý spočíva v zisťovaní vašej spokojnosti s nákupom u nás. Na zasielanie dotazníkov, vyhodnocovanie vašej spätnej väzby a analýz nášho trhového postavenia využívame sprostredkovateľa spracúvania, ktorým je prevádzkovateľ portálu Heureka.sk tomu na tieto účely môžeme odovzdávať informácie o kúpenom tovare a vašu e-mailovú adresu. Vaše osobné údaje nie sú pri zasielaní e-mailových dotazníkov odovzdané žiadnej tretej strane na jej vlastné účely. Proti zasielaniu e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi môžete kedykoľvek vyjadriť námietku odmietnutím ďalších dotazníkov pomocou odkazu v e-maile s dotazníkom. V prípade vašej námietky vám dotazník nebudeme ďalej zasielať.“

 

13. Tieto stránky zaznamenávajú vašu IP adresu, informácie o čase koľko času strávite prezeraním tých stránok a informácie o tom z akých stránok k nám prichádzate. Cookies sú textové súbory, ktoré sú ukladané vo vašom počítači a používajú sa aj na meranie návštevnosti stránky a prispôsobenie zobrazenia stránok a vďaka týmto súborom Vám dokážeme ponúknuť kvalitnejší. Preto tieto súbory vnímame ako náš oprávnený záujem. Niektoré súbory cookies sú súbormi tretích strán, napr. Youtube, Google a podobne.

 

14. Súbory cookies si môžete kedykoľvek vymazať alebo ich zbieranie nastaviť priamo v nastaveniach internetového prehliadača. Ak chcete odmietnuť zbieranie súborov cookies nastavte si to vo svojom internetovom prehliadači.

 

15. Prenos osobných údajov do tretej krajiny / medzinárodnej organizácii

Prenos do tretích krajín, alebo medzinárodných organizácií sa nevykonáva.Spracovanie osobných údajov pre Newsletter

Týmto súhlasom nám dávate možnosť zasielať vám novinky formou newslettera na Váš e-mail.

 

Prevádzkovateľ a Súhlas

Ako dotknutá osoba kliknutím na políčko „Súhlasím so spracúvaním osobných údajov za účelom zasielania newsletterov“ udeľujem súhlas spoločnosti LALIM s.r.o., so sídlom Mateja Bela 59, 01015 Žilina. IČO 47881984, DIČ 2024136543, IČ DPH SK2024136543, zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu Žilina, Vložka číslo: 62737/L-Zbl na webstránke www.emobilshop.sk so spracúvaním mojich osobných údajov za účelom zasielania informačných emailov(newsletterov).

Som si vedomý/á, že v rámci zasielania newsletterov bude spoločnosť LALIM s.r.o dodatočne získavať informácie o mojich aktivitách (nazývané ako „údaje o používaní“) o tom, či otváram newsletter, či a na aké a koľko krát kliknem na doručené odkazy, IP adresa, lokalizačné údaje, nastavenie jazyka a iné. Tento súhlas udeľujem po dobu poskytovania služieb newsletteru až do odvolania.

 

Po uplynutí tejto doby budú osobné údaje zlikvidované.

 

Bol som riadne poučený a beriem dané na vedomie, že v zmysle príslušných právnych predpisov môžem svoj súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov samostatne vyjadriť iba v prípade, že som dovŕšil(a) vek 16 rokov. V opačnom prípade, t.j. v prípad osoby mladšej ako 16 rokov, je potrebný súhlas jej zákonného zástupcu. V takom prípade nie je možné súhlas udeliť elektronicky, ale je potrebné kontaktovať prevádzkovateľa na e-mailovej adrese emobilshop@emobilshop.sk


Zakliknutím zaškrtávacieho políčka tak zároveň potvrdzujem, že som dovŕšil(a) vek 16 rokov.

 

Zdroj poskytnutých údajov

Vaše informácie sú zbierané z 2 zdrojov na základe rozdielnych pravidiel GDPR.

 1. Zdroj – Vaše údaje zbierame z uskutočnených objednávok, kde ste nám poskytli vaše informácie ako e-mail, meno a priezvisko, adresa, tel. číslo (ale aj iné údaje vami dodatočne poskytnuté). Z tohto zdroju zároveň spracuvávame aj vaše nákupné preferencie, ktoré neskôr môžu byť využité na profilovanie. Tento zber údajov funguje na báze Opt-out.

   

 2. Zdroj – Vaše údaje zbierame z Opt-in polí na našej webstránke, kde máte možnosť sa prihlásiť na odber newslettera, kde zbierame vašu e-mailovú adresu a meno. Tento zber údajov funguje na báze Opt-in.

   

Kategórie spracovávaných údajov

Vaše údaje spracovávame v 3 kategóriách.

 1. Vaše osobné údaje:

  1. E-mailová adresa

  2. Meno a Priezvisko

  3. Adresa

  4. Tel. číslo

 2. Údaje o vašom prehliadaní

  1. IP adresa

  2. Typ browseru

  3. Navštívené URL adresy

  4. Kliknutia

  5. Krajina IP adresy

  6. Iné

 3. Vaše nákupné preferencie

  1. Vaše nakupované produkty

  2. Prehliadané produkty a kategórie

Účel spracovávania údajov

Vaše osobné údaje spracovávame za účelom ukladania, spracovania, využívania na odosielanie obchodných zdelení (napr. newsletter) a profilovanie (personalizovanie emailovej komunikácie a cieľenia jej doručovania).

Za účelom sledovania vašej aktivity na stránke môžu byť použité aj cookies.

 

Profilovanie údajov

Profilovanie údajov zahŕňa praktiky personalizácie a cielenej komunikácie pre zamedzenie doručovania nevyžiadaných emailov (spamu) a pre lepšiu užívateľskú skúsenosť. Emaily Vám môžeme špecificky doručiť na základe vašej predošlej interakcie so stránkou a vášho nákupného správania a preferencií, tak aby vám vždy prišiel iba cielený špecifický email presne pre vás.

 

Zdieľanie osobných údajov s obchodnými partnermi

Prevádzkovateľ informuje dotknutú osobu o tom, že vaše osobné údaje zdieľa a spracováva pomocou partnera ECOMAIL.CZ, s.r.o., IČO: 027 62 943, so sídlom Na Zderaze 1275/15, 120 00 Praha 2, zastúpená Ing. Jakubom Stupkom, konateľom, zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, spisová značka C 223183. Viac informácií o tom ako spoločnosť ECOMAIL chráni Vaše súkromie sa dozviete https://ecomail.cz/privacy-policy

 

Poskytnutie osobných údajov, ako aj udelenie Vášho súhlasu s ich spracúvaním je dobrovoľné. Súhlas môžete kedykoľvek odvolať v každom doručenom emaily prostredníctvom odkazu pre odhlásenie alebo na adrese emobilshop@emobilshop.sk. Odvolanie súhlasu je účinné dňom jeho doručenia.

 

Udelením súhlasu nie sú dotknuté Vaše práva dotknutej osoby. Na základe písomnej žiadosti alebo osobne u prevádzkovateľa máte právo:

 • žiadať o prístup k svojim osobným údajom a o opravu, vymazanie, obmedzenie spracúvania svojich osobných údajov, kedykoľvek súhlas odvolať;

 • na prenosnosť osobných údajov;

 • podať návrh na začatie konania na Úrade na ochranu osobných údajov SR.

Právo odvolať súhlas

V prípade, ak sú Vaše osobné údaje spracúvane na základe Vášho súhlasu, máte právo tento súhlas kedykoľvek odvolať. Súhlas môžete odvolať elektronicky v každom doručenom emaily prostredníctvom odkazu pre odhlásenie, na adrese zodpovednej osoby, písomne, oznámením o odvolaní súhlasu alebo osobne na adrese sídla prevádzkovateľa.

 

Právo na opravu alebo zmenu

Je dôležité, aby sme mali o Vás správne informácie a žiadame Vás, aby ste nás upozornili, ak je niektorý z Vašich osobných údajov nesprávny, napr. ak Ste si zmenili emailovú adresu alebo vaše meno.

 

Právo na obmedzenie spracovania

Od momentu, kedy Ste požiadali o opravu Vašich osobných údajov, kým nebudeme môcť potvrdiť presnosť Vašich osobných údajov (alebo ich podľa Vašich pokynov zmeniť), máte nárok na obmedzené spracovanie. To znamená, že my (s výnimkou uchovávania osobných údajov) môžeme spracovávať Vaše osobné údaje iba v súlade s Vaším súhlasom alebo ak je to potrebné v súvislosti s právnymi nárokmi, na ochranu práv niekoho iného.

Môžete tiež požiadať, aby sme obmedzili spracovanie Vašich osobných údajov, ak je spracovanie nezákonné, ale nechcete, aby sme osobné údaje vymazali.

 

Právo namietať spracúvanie

Ako dotknutá osoba nemáte právo namietať spracúvanie osobných údajov vzhľadom na právny základ podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR.

 

Právo na prenosnosť údajov

Môžete požiadať o to, aby Vám Vaše osobné údaje, ktoré Ste nám poskytli na spracovanie na základe súhlasu, ktoré sú spracúvané automatizovane (nie v listinnej podobe) boli poskytnuté v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte. Máte tiež právo požiadať o prenos týchto informácií na iného prevádzkovateľa, ak je to technicky možné.

 

Právo na vymazanie

Kedykoľvek nás môžete požiadať o výmaz vašich údajov. Takúto možnosť máte zakliknutím tlačidla na žiadosť o vymazanie z databázy v každom emaile, ktorý odosielame. Zároveň o to môžete požiadať emailovou komunikáciu na adrese emobilshop@emobilshop.sk


Právo na prístup

Môžete si vyžiadať informácie o tom, ako spracovávame vaše osobné údaje, vrátane informácií o tom.

 

Právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov

Ak sa domnievate, že Vaše osobné údaje spracúvane nespravodlivo alebo nezákonne, môžete podať sťažnosť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27; e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk.

 

Dotknutá osoba vyhlasuje, že poskytnuté osobné údaje sú pravdivé, aktuálne a boli poskytnuté slobodne.

 


 

Článok XII.

 

Náhrada škody pri neprevzatí tovaru


1. Predávajúci má právo na náhradu škody (podľa ust. § 420 a nasl. Občianskeho zákonníka), v prípade že si kupujúci objednal tovar, ktorý nestornoval resp. neodstúpil od zmluvy a zároveň od dopravcu neprevzal tento tovar alebo po výzve predávajúceho si v prípade zvolenia osobného odberu tovar neprevzal v určenej lehote na odber. Týmto konaním kupujúci porušil svoju povinnosť uvedenú v čl. X bod

2. písm, a), podľa ktorého je kupujúci povinný prevziať objednaný tovar.

 

2. Pri určovaní výšky náhrady škody predávajúci berie do úvahy predovšetkým dopravné náklady a s tým spojené poplatky v prípade zaslania tovaru, náklady spojené s balením, expedíciou a administráciou objednávky ako aj všetky ostatné náklady, ktoré mu vznikli s realizáciou predmetnej objednávky a zároveň má právo si účtovať i ušlý zisk.

 

3.  má právo aj neuplatniť si právo na náhradu škody alebo si uplatniť toto právo len z časti.

 

 

 

Článok XIII.

 

Reklamačné podmienky internetového obchodu (e-shopu)

 

 

1. Reklamovať je možné len tovar, ktorý bol zakúpený u predávajúceho a ktorý je vlastníctvom spotrebiteľa.

 

2. Ak kupujúci je spotrebiteľ (fyzická osoba, ktorá nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania)  na všetok ponúkaný tovar sa poskytuje záruka v trvaní 24 mesiacov, ak nie je pri tovare uvedené inak a postupuje sa v zmysle Zákona o ochrane spotrebiteľa a Občianskeho zákonníka a týchto reklamačných podmienok. Ak si kupujúci objednal použitú vec a bol o tom kupujúci informovaný, záručná doba je 12 mesiacov. Ak kupujúci nie je spotrebiteľom, postupuje sa v zmysle ustanovení Obchodného zákonníka a záručná doba je 1 rok a na tieto reklamácie sa nevzťahujú tieto reklamačné podmienky.

 

3. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru od prepravnej spoločnosti alebo priamo od predávajúceho ak si tovar preberá kupujúci osobne, v deň jeho prevzatia.

 

4. Kupujúci je povinný reklamáciu uplatniť bezodkladne u predávajúceho, a to hneď po zistení vady.

 

5. Zodpovednosť za vady sa nevzťahuje na vady spôsobené nasledovným užívaním:

 

a) k vade došlo mechanickým poškodením výrobku spôsobeným kupujúcim,

b) nesprávnym zaobchádzaním s výrobkom, spôsobom iným ako bol uvedený v návode na používanie,

c) používaním tovaru v podmienkach, ktoré neodpovedajú svojou vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzeného prostrediu tovaru podľa návodu,

d) zanedbaním starostlivosti a údržby o tovar,

e) poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním,

f) používaním tovaru v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii, všeobecnými zásadami, technickými normami alebo bezpečnostnými predpismi alebo iným porušením záručných podmienok.

 

6. Zo zodpovednosti za vady sú taktiež vyňaté vady, ktoré vznikli pri živelnej pohrome.

 

7. Zodpovednosť za vady sa nevzťahuje taktiež i na bežné opotrebenie tovaru (alebo jeho časti) spôsobené používaním tovaru. Za vadu nie je možné považovať, ako vyplýva už z povahy veci doba jej minimálnej trvanlivosti alebo doba spotreby, ktorá môže byť obmedzená na kratší čas. Doba minimálnej trvanlivosti, doba použiteľnosti, doba spotreby alebo obdobná doba je uvedená na tovare ak takémuto označeniu tovar podlieha.

 

8. Reklamovaný tovar je potrebné zaslať na našu adresu uvedenú nižšie (nie na dobierku) alebo osobne doniesť na kontaktnú adresu. Tovar je potrebné vhodne zabaliť, aby počas prepravy nedošlo k poškodeniu tovaru a odporúčame tovar zaslať doporučene, prípadne ako poistenú zásielku. K tovaru je potrebné pripojiť kópiu dokladu o kúpe (faktúru) a popis vady alebo odporúčame priložiť vyplnený Reklamačný formulár spolu s dokladom o kúpe.

 

Reklamáciu je potrebné zaslať výhradne poštou alebo osobne, nie formou e-mailu.

 

Reklamovaný tovar pošlite na adresu:

LALIM s.r.o., so sídlom Mateja Bela 59, 01015 Žilina

 

9. Predávajúci potvrdí prijatie reklamácie a vydá kupujúcemu potvrdenie o uplatnení reklamácie tovaru vo vhodnej forme. Za deň uplatnenia reklamácie sa považuje deň jej doručenia predávajúcemu. Ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie. Potvrdenie o vybavení reklamácie bude zaslané písomne.

 

10. Predávajúci je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch do 3 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. V odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie tovaru najneskôr do 30 dni odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie vybaví reklamáciu predávajúci ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr. Vybavenie reklamácie však nesmie byť dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí 30 dňovej lehoty na vybavenie reklamácie ma kupujúci právo odstúpiť od kúpnej zmluvy a bude mu vrátená plná suma za tovar alebo má právo na výmenu tovaru za nový.

 

11. Práva kupujúceho pri uplatňovaní reklamácie:

a) ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby táto bola bezodplatne, včas a riadne odstránená, pričom táto vada musí byť odstránená bez zbytočného odkladu,

b) kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady,

c) predávajúci môže namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú vec, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti,

d) ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni riadnemu používaniu veci má kupujúci právo na výmenu veci alebo na odstúpenie od zmluvy. Také isté právo ma kupujúci v prípade ak síce ide o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať,

e) ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.

 

12. Reklamácia sa považuje za vybavenú ak sa skončí reklamačné konania odovzdaním reklamovaného tovaru (jeho výmenou, opravou) vrátením kúpnej ceny tovaru, poskytnutím primeranej zľavy alebo odôvodneným zamietnutím. O výsledku reklamačného konania je spotrebiteľ informovaný v zákonnej lehote.

 

13. Reklamácia displeja

 

Po doručení náhradného dielu dôkladne skontrolujte, či nedošlo k poškodeniu počas prepravy, a o prípadnom poškodení nás nezodkladne kontaktujte do 24h od prijatia zásielky.

Inštaláciu náhradného dielu by mala vykonávať kvalifikovaná osoba alebo odbroný servis.

Pred inštaláciou dielu vyskúšajte funkcionalitu s vaším zariadením pripojením kontaktov na matičnú dosku.

Je dôležité dôkladne otestovať displej pred osadením (prehnutím a založením flex káblov), resp. pred nalepením.

Dávajte pozor na krehké komponenty, najmä na konektory a flex kábel, pretože na použitý a inštalovaný diel sa záruka nevzťahuje!

Otestujte či vám vyhovuje farebný konstrast, jas, podsvietenie a najmä senzitivita v každom bode displeja.

Niektoré displeje pre operačný systém Android nepodporujú otlačok prsta na dispeji. Prosím skontrolujte si pred inštaláciou, či vám daný diel vyhovuje, aj keď nebude podporovať danú funkciu. Otlačok prsta podorujú iba original displeje priamo od výrobcu s označením Service Pack.

Displej pred expedíciou k vám podlieha testovaniu priamo po výrobe, a aj v našom expedičnom centre tesne pred odoslaním. Kontrolujeme kompletnú funkčnosť displeja, a zaručujeme sa, že expedujeme plne funkčný otestovaný diel.

Väčšina displejov pre novšie modely si vyžadujú dodatočné programovanie ešte pred inštaláciou, inak nie je zachovaná ich plná funkcionalita.

V prípade, ak nesúhlasíte s danými podmienkami, môžete nám displej bezplatne vrátiť späť k nám.

V prípade, ak sa rozhodnete displej inštalovať, preberáte 100 % zodpovednosť za škody spôsobené neodbornou manipuláciou.

Výmenu displeja doporučujeme zveriť autorizovanému servisu.

 

14. Nepoškodenie tovaru, resp. neporušenosť obalu (podľa pokynov pri preberaní tovaru) je potrebné skontrolovať pri preberaní tovaru, nakoľko sa tovar pri preprave môže poškodiť. Odporúčame kupujúcim rozbaliť tovar a prezrieť si ho v prítomnosti dopravcu. Vaším podpisom kuriérovi prehlasujete, že obal je nepoškodený.

 

15. Tieto reklamačné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou všeobecných obchodných podmienok, a predávajúci si vyhradzuje právo ich kedykoľvek meniť aj bez predchádzajúceho upozornenia predávajúceho.


16. Ak je obsahom balenia či predmetom kúpy spotrebný materiál (napr. batéria), býva jeho obvyklá životnosť 6 mesiacov, ak nie je výslovne uvedené inak. V prípade slúchadiel je životnosť vždy 6 mesiacov. Výnimkou sú slúchadlá, ktoré boli zakúpené ako samostatný produkt.
Právo kupujúceho reklamovať tovar v zákonnej záručnej lehote tým nie je dotknuté. Kupujúci však musí prihliadať na vyššie uvedené skutočnosti, pretože záruka sa nevzťahuje na opotrebenie spôsobené obvyklým užívaním veci a nemožno ju tak zamieňať so životnosťou výrobku. Životnosť tovaru predstavuje náchylnosť na opotrebenie spôsobené obvyklým používaním. Pokiaľ tovar kupujúci užíva dlhšie ako je obvyklá životnosť, je pravdepodobné, že vada je dôsledkom bežného opotrebovania, avšak nie je vylúčené, že sa skutočne jedná o záručnú vadu. Predávajúci vždy v odôvodnení prípadného zamietnutia reklamácie uvedie, či išlo o vadu spôsobenú obvyklým opotrebením.
Kupujúci berie na vedomie, že obvyklá živostnosť je predávajúcim môže byť uvedená pri ponúkanom tovare a potvrdzuje, že sa s ňou pred uzavretím kúpnej zmluvy oboznámil.

 

 

 

Článok XIV.

 

Záverečné ustanovenia


1. Predávajúci si vyhradzuje právo meniť a dopĺňať tieto všeobecné obchodné podmienky a reklamačné podmienky aj bez predchádzajúceho upozornenia kupujúceho. V prípade zmeny všeobecných obchodných podmienok alebo reklamačných podmienok, sa riadi celý proces nákupu prostredníctvom tých všeobecných obchodných podmienok, ktoré boli platné v momente odoslania objednávky kupujúcim a tieto sú prístupné na internetovej stránke predávajúceho.

 

2. Neoddeliteľnou súčasťou týchto všeobecných obchodných podmienok sú aj reklamačné podmienky.

 

3. Odoslaním objednávky kupujúci si prečítal všeobecné obchodné podmienky ako aj reklamačné podmienky.

 

4. Tieto všeobecné obchodné podmienky a reklamačné podmienky sú k dispozícií v sídle spoločnosti k nahliadnutiu kupujúcim, ako aj sú zverejnené na internetovej stránke e-shopu.

 

5. Pokiaľ spotrebiteľ nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má možnosť obrátiť sa na predávajúceho o žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na žiadosť o nápravu odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, spotrebiteľ má v zmysle § 12 zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia svojho sporu. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s prevádzkovateľom e-shopu je Slovenská obchodná inšpekcia (www.soi.sk) alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (http://www.mhsr.sk/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov/146987s), pričom spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti. Spotrebiteľ zároveň môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Informácie o poplatkoch za návrh nájde spotrebiteľ na internetových stránkach konkrétneho subjektu alternatívneho riešenia sporov.

 

6. Inak neupravené vzťahy v týchto všeobecných obchodných podmienkach ako v ich neoddeliteľných súčastiach (prílohách) sa riadia podľa príslušných ustanovení predovšetkým Zákona č. 40/1964 Zb, Zákona č. 250/2007 Z.z., Zákona č. 102/2014 Z.z., Zákona č. 122/2013 Z.z., Zákona č. 22/2004 Z.z. ako aj Zákona č. 513/1991 Z.z.

 

7. V prípade uzatvorenia inej zmluvy s kupujúcim s inými podmienkami, majú podmienky uvedené v zmluve prednosť pred všeobecnými obchodnými podmienkami.

 

8. Tieto všeobecné obchodné podmienky vrátane ich neoddeliteľných súčastí nadobúdajú platnosť a účinnosť 25.1.2022.

 

 

 


„Vašu spokojnosť s nákupom zisťujeme prostredníctvom e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi, do ktorého je náš e-shop zapojený. Tie vám zasielame zakaždým, keď u nás nakúpite, pokiaľ v zmysle § § 62 zák. č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách, v znení neskorších predpisov neodmietnete zasielanie elektronickej pošty na účely priameho marketingu. Spracúvanie osobných údajov na účely zaslania dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi vykonávame na základe nášho oprávneného záujmu, ktorý spočíva v zisťovaní vašej spokojnosti s nákupom u nás. Na zasielanie dotazníkov, vyhodnocovanie vašej spätnej väzby a analýz nášho trhového postavenia využívame sprostredkovateľa spracúvania, ktorým je prevádzkovateľ portálu Heureka.sk tomu na tieto účely môžeme odovzdávať informácie o kúpenom tovare a vašu e-mailovú adresu. Vaše osobné údaje nie sú pri zasielaní e-mailových dotazníkov odovzdané žiadnej tretej strane na jej vlastné účely. Proti zasielaniu e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi môžete kedykoľvek vyjadriť námietku odmietnutím ďalších dotazníkov pomocou odkazu v e-maile s dotazníkom. V prípade vašej námietky vám dotazník nebudeme ďalej zasielať.“

 

 

Orgán dozoru: Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Žiline pre Žilinský kraj

Predmestská 71, P. O. BOX B-99, 011 79 Žilina 1
tel.: 041/7632 130
e-mail: za@soi.sk

 

Kontakt:  LALIM s.r.o., so sídlom Mateja Bela 59, 01015 Žilina. IČO 47881984, DIČ 2024136543, IČ DPH SK2024136543

 

Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto obchodných podmienok bez predchádzajúceho upozornenia. Povinnosť písomného oznámenia zmeny obchodných podmienok je splnená umiestnením na internetovej stránke www.emobilshop.sk. Tieto obchodné podmienky sú platné od 30.9.2019 a plne nahradzujú predchádzajúce obchodné podmienky.